กลุ่มเคมีบำบัดน้ำเสีย

NASSCLEAN

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเหมาะกับของเสียที่เป็นโปรตีน

NASSCLEAN FATTY

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเหมาะกับของเสียที่เป็นไขมัน

EMZYMETIC-1

เอมไซม์บำบัดน้ำเสีย, บำบัดกลิ่น ช่วยลด BOD และเพิ่ม อ๊อกซิเจนในน้ำ